Økonomi

Lidt om økonomi


En hverdag i balance

 

For Konservative Skanderborg er det vigtigt at fokusere på kerneopgaverne - bl.a. skoler og daginstitutioner samt pleje og omsorg for svage ældre, handicappede og udsatte. Som kommune har vi endvidere en lang række obligatoriske og lovbundne opgaver. Disse opgaver skal vi udføre til borgernes tilfredshed og koncentrere vores energi om disse. 


Men Skanderborg Kommune vokser, har påtaget sig flere og flere opgaver og udfordres i fremtiden af den demografiske udvikling. Vi bliver flere ældre og grundet høj fødselsrate og øget tilflytning bliver der også flere børn. Det presser økonomien, for pengene kun kan bruges én gang, og de mange ekstraopgaver, kommunen har påtaget sig, er med til at tage ressourcer og opmærksomhed fra kerneopgaverne. 


Vi ønsker, at der ryddes ud i de opgaver, som ikke er kerneopgaver. Dette skal til for at sikre, at vi har de rette midler til kerneopgaverne og for at holde skattetrykket under kontrol. Ved at føre ansvaret for en række opgaver, der ikke er kommunale kerneopgaver, tilbage til borgerne, vil vi arbejde for, at skatten tilsvarende sænkes. For Konservative Skanderborg handler kommunale opgaveløsninger om at løse borgernes behov, hvor borgerne ret beset ikke kan. 


Ansvarlighed og tryghed er afgørende, når borgernes penge forvaltes. Konservative Skanderborg er garant for en administration med omtanke og kommunal service med et varmt hjerte. Ressourcer skal bruges på dem, der har brug for hjælp. Det er det eneste anstændige. Jo mere det sociale sikkerhedsnet spændes ud, jo flere falder igennem, for så går pengene fra dem, der virkelig har behov for hjælp. 

 

Konservative vil: 


 • Anvende skatteindtægterne, hvor de gør mest gavn med fokus på de kommunale kerneydelser.
 • Bekæmpe kommunal ødselhed.
 • Koncentrere den direkte hjælp om dem, der ikke kan klare sig selv.

 

Skattetryk


Det er vores erklærede mål, at skattetrykket i Skanderborg Kommune skal sænkes. Det skal det, fordi vi grundlæggende tror på, at pengene har det bedst i borgernes lommer. Det er vores pligt at sikre, at byens borgere har så stærk en privatøkonomi som muligt. Det gælder også for boligejere. Derfor ønsker vi som minimum at fastfryse provenuet fra grundskylden og helst afskaffede den.

 

Den kommunale sektor må ikke blive så omfattende, at den virker ødelæggende på den private virketrang. På det takstfinansierede område skal taksterne afspejle de faktiske udgifter og må ikke være skjulte skatter. Borgerne skal have sikkerhed for, at kommunen ikke akkumulerer overskud, der ikke kan komme tilbage til borgerne. Når Konservative Skanderborg ønsker at sænke skatterne, er det bl.a. for at gøre det billigere at bo i kommunen. 


Vi ønsker at fastholde borgere med beskæftigelse og familierne. Desuden skal Skanderborg kommune være en attraktiv mulighed, når man har afsluttet en uddannelse og skal til at finde et sted til ens familie. Vi skal tiltrække og fastholde ressourcestærke borgere, så Skanderborg kommune udvikler sig. 


Konservative vil: 


 • Sænke skatterne.
 • Skabe større skatteindtægter gennem vækst - Se “Erhvervspolitik”.
 • Øge bosætningen.
 • Forbeholde gældsstiftelse til anlægs- og fremtidsinvesteringer.
 • Synliggøre, hvad borgerne får for pengene.
 • Fastfryse provenuet på grundskylden og helst afskaffe den.

Med vores offensive erhvervspolitik vil der komme flere private arbejdspladser og dermed vækst. Skal der være penge til bl.a. gode skoler og en anstændig pleje for de ældre, skal der gang i vækst og udvikling. 

Du har som borger krav på politikere, der tænker fremad, er modige og kan samarbejde med andre partier. Det baner vejen for nødvendige og holdbare løsninger.


Vi vil skabe tryghed om alles økonomi ved at sikre en sund økonomi i Skanderborg Kommune. Det er nødvendigt med prioriteringer, hvis der skal være penge til de investeringer, som sætter gang i væksten, skaber flere arbejdspladser og forbedrer velfærden. Vi har modet til at prioritere, hvor vi selvfølgelig vil inddrage borgere og brugere. Vi vil arbejde for, at alle områder af den kommunale forvaltning hele tiden arbejder på at blive smartere, bedre og billigere. For at opnå dette er det vigtigt, at de ansatte i kommunen glæder sig til at gå på arbejde. Hver dag. Det giver bedre velfærd og service for borgerne. Derfor vil vi fjerne bøvl og udfordre reglerne på alle de områder, hvor bureaukratiet skygger for bedre og mere lønsomme løsninger. I dette spændende arbejde vil vi lytte og inddrage kommunens borgere og medarbejderne. For sammen skaber vi de bedste resultater, så vi får mere ud af ressourcerne, sikrer bedre kommunale arbejdspladser og kan gøre det bedre og billigere at bo i kommunen. 

 

Kommunale kroner skal bruges med omtanke

Skattekronerne skal bruges med omtanke og omhu og til gavn for borgere og erhvervsliv. Derfor skal der til stadighed være fokus på og tilsyn med det offentlige forbrug. For Konservative Skanderborg er det som nævnt vigtigt at fokusere pa ̊ kerneopgaverne: Institutioner, skoler og omsorgsopgaver samt erhvervsudvikling og udbygning af infrastruktur.


Konservative Skanderborg ønsker, at ressourcerne i fremtiden bruges langt mere fornuftigt og effektivt, end det er tilfældet i dag. Skanderborg Kommune har for længe haft fokus på dyre udviklings – og prestigeprojekter med den uheldige effekt, at kommunen er blevet alt for dyr i drift. Vi ønsker derfor, at der luges ud i prestigeprojekterne. Det skal fremover i højere grad kritisk vurderes, om et givent tiltag eller projekt vil gavne borgerne direkte, eller om det må betegnes som et feel good-projekt, der ikke falder ind under, hvad der normalt opfattes som kommunal kerneydelse. I så fald skal projektet ikke gennemføres.


Vi ønsker, at Skanderborg Kommune skal være landets mest veldrevne kommune. Derfor vil vi have en gennemgribende eftersyn af Skanderborg-modellen, der har vist sig ineffektiv og dyr. Vi vil slanke administrationsomkostningerne og derved frigøre ressourcer til kerneopgaverne og til skattelettelser. 

 

Udlicitering og konkurrenceudsættelse

Vi ved, at konkurrenceudsætning kan være med til at kvalitetssikre og økonomistyre kommunens opgaver. Derfor ønsker vi, at Skanderborg kommune konkurrenceudsætter flere opgaver for derved at sikre, at kommunen betaler den rette pris for en konkret ydelse. I det hele taget er det konservativ politik at øge antallet af private leverandører.


Vi konservative har ambitioner om, at vi skal helt til tops og være Danmarks erhvervskommune nummer 1. I den forbindelse er det værd at hæfte sig ved, at kommunen i DI’s undersøgelser af erhvervsklimaet kun rangeres som nummer 56, hvad angår brug af private leverandører. 


Her kan og skal vi blive bedre. Ikke mindst fordi DI tidligere har anslået, at kommunen ville kunne spare op mod 111 mio. kr. årligt, hvis vi konkurrenceudsætte lige så mange af de tekniske opgaver som de bedste kommuner. I 2020 konkurrenceudsatte kommunen 22 pct. af de tekniske opgaver og støttefunktioner som fx rengøring, itdrift og vejvedligeholdelse. Best practice på landsplan er godt det dobbelte. Uanset om vi kunne hente 1, 2, 10, 50 eller 111 mio. kr. på mere konkurrenceudsættelse, er det penge, vi kunne bruge på velfærden - på mere plejepersonale og flere pædagoger eller på et tiltrængt økonomisk løft af folkeskolen.


Et succesfuldt udbud stiller store krav til formuleringen af opgaven og er noget kommunen fortsat skal blive bedre til. Konkretiseringen af opgaverne er samtidig i sig selv med til at sætte fokus pa kommunens service og synliggøre for borgerne, hvilke forventninger de kan have til kommunen.


Konservative vil:


 • Slanke administrationsomkostningerne og optimere driften.
 • Sikre flere midler til de “varme hænder”.
 • Anvende skatteindtægterne, hvor de gør mest gavn med fokus pa de kommunale kerneydelser.
 • Bekæmpe kommunal ødselhed og rydde ud i feel good-projekter
 • Begrænse brugen af eksterne konsulenter
 • Koncentrere den direkte hjælp om dem, der ikke kan klare sig selv.
 • Øge konkurrenceudsættelsen og udliciteringen af opgaver - bl.a. på det tekniske område - herunder af Entreprenør- og materielgårdene
 • Synliggøre, hvad kommunens penge bruges til.
 • Give Skanderborgmodellen et tiltrængt gennemgribende eftersyn med henblik på effektivisering af driften af kommunen.