Erhverv

Erhverv og turisme


En hverdag i balance

 

Et aktivt og stærkt erhvervsliv er grundlaget for, at Skanderborg Kommune kan tilbyde den service og velfærd, som vi ønsker. Vi er som kommune dybt afhængig af et velfungerende erhvervsliv. Det skal være let og smertefrit at drive virksomhed i Skanderborg Kommune, og det skal være let at etablere sig som ny virksomhed - hvad enten man kommer fra en anden by eller er en dygtig iværksætter. Der er et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft i Skanderborg kommune. Vidensgrundlaget for mange virksomheder er tilstede. Det skal vi udnytte.


Skanderborg Kommune skal skabe muligheder for at købe gode og erhvervsattraktive grunde, sikre lave erhvervsskatter og rimelige afgifter samt hurtige sagsbehandlingstider i det kommunale system. Vi vil sikre, at lokalplanerne lever op til nutidige og fremtidige behov og om nødvendigt ændre dem for at udnytte tomme erhvervsgrunde til fx etablering af virksomheder og/eller detailhandel. 

Vi kan ikke byde erhvervsliv og borgere at nøjes med en kommuneplan og udviklingsstrategi, der kun rækker tre-fire år ind i fremtiden. Kommunen skal derfor have udarbejdet en helhedsorienteret fremtidsplan, der rækker minimum 10 år ud i fremtiden. Planen skal omfatte bosætning, udstykning, planer for erhvervsudvikling og infrastruktur, institutionstilbud, skoler og plejecentre, samt opførelse, udbygning eller renovering af faciliteter.


Skanderborg Kommune må ikke være en stopklods for byernes erhvervsliv. Kommunen skal være en dynamo og være på forkant med udviklingen og sikre mulighederne for detailhandel både i Skanderborg og kommunens centerbyer: Ry, Låsby, GaltenSkovby og Hørning.


Derfor vil vi arbejde for en kommunal erhvervsservice, der hjælper og fremmer erhvervslivets muligheder. Kommunen skal opleves som en serviceorienteret og resultatfremmende instans. Det er vigtigt, at virksomhederne føler sig godt modtaget, modtager kvalificerede råd og vejledning, og at kommunen ser det som sin vigtigste opgave at fremme erhvervslivet frem for at begrænse og kontrollere det. 


Skanderborg Kommune skal sikre gode rammevilkår for det private erhvervsliv. Derfor vil vi begrænse beskatningen af virksomhederne og begrænse gebyrer. Vi vil holde fast i beslutningen om en dækningsafgift på forretningsejendomme på 0. 

De danske kommuner bliver regelmæssigt vurderet inden for deres evne til at fremme erhvervsudviklingen, og der tages temperatur på erhvervsklimaet. Det er vores ambition, at Skanderborg som minimum ligger i top 5 på disse målinger. Og der er plads til forbedringer. Skanderborg Kommune har taget en rutsjetur nedad i både DI’s vurdering af erhvervsklimaet i kommunen og i Dansk Byggeris årlige rangliste over de mest erhvervsvenlige kommuner. Sidste havnede Skanderborg på en kedelig 33. plads i DI’s undersøgelse. En del af forklaringen ligger i for alt lange sagsbehandlingstider og manglende konkurrenceudsættelse.

 

Iværksætteri

Det Konservative Folkeparti vil styrke det lokale iværksættermiljø. Vores iværksætterkultur er med til at skabe arbejdspladser og gøre os alle rigere. På den måde får vi en større vidensdeling og bedre mulighed for at tiltrække virksomheder til vores kommune. Vi vil arbejde for at iværksættere oplever en let og smidig sagsbehandling og for etableringen af flere væksthuse til iværksættere, hvor de kan etablere sig i, og hvor de i tæt samarbejde med ErhvervSkanderborg kan få hjælp til opstart. 

 

Ny stærk erhvervspolitik

Skanderborg Kommune skal en ny erhvervspolitik. Det har længe været en konservativ mærkesag, og til vores store glæde, var det også det erhvervslivet selv pegede på i sine anbefalinger fra det 17.4-udvalgsarbejde om erhverv og turisme, der efter et års arbejde, afleverede sine anbefalinger i forsommeren. 

 

Uden grundigt konservativt benarbejde og vores forslag om at nedsætte netop et udvalg, der skulle arbejde med erhvervslivets vilkår, var det ikke nået dertil. I 2017 foreslog vi udarbejdelsen af en ny erhvervspolitik. Vi mente dengang og mener stadig, at der er behov for en politik, der samler hele erhvervslivet under ét, og som også fokuserer på detailhandelen og turismen. Specielt sidstnævnte har igennem mange år fået en stedmoderlig behandling af byrådet og kommunen. 

 

Derfor foreslog vi i 2017, at byrådet skulle nedsætte et såkaldt  §“17, stk. 4-udvalg”, der skulle arbejde med at forbedre erhvervslivets vilkår. Forslaget bundede i, hvad vi opfatter som en bekymrende mangel på interesse for erhvervslivet fra store dele af byrådets side og en årelang proces, hvor Skanderborg kommune i DI’s undersøgelser af erhvervsklimaet er raslet nedad i ranglisterne - et forhold vi konservative har problematiseret og foreslået løst flere gange. 

 

Vi har længe ment, at der var behov for en ny samlende erhvervspolitik, der også fokuserede på turisme og detailhandelen, og som kan sætte retning for et tættere samarbejde mellem erhvervslivet, ErhvervSkanderborg og kommunen. 

Arbejdet med erhvervspolitikken blev af Økonomiudvalget oversendt til det nye byråd, da det ikke er muligt at udarbejde en ny erhvervspolitik inden valget og det nye byråd tiltræder.  I Det nye byråd vil vi arbejde for, at den nye politik tager udgangspunkt i erhvervslivets egne ønsker og anbefalinger, som de afleverede i forbindelse med udvalgsarbejdet. 


Konservative Skanderborg vil: 


 • Fastholde dækningsafgiften på 0.
 • Skabe varigt grundlag for skattelettelser gennem øget vækst.
 • Etablere en stærk servicekultur, der fremmer erhvervslivets muligheder for at etablere sig i Skanderborg Kommune, og som fastholder og understøtter eksisterende virksomheder.
 • Gøre kommunens hjemmeside og andre adgangsveje til kommunen mere overskuelige.
 • Sikre Skanderborg Kommune en placering i top 5 inden for erhvervsklimamålinger.
 • Sikre effektiv og fleksibel sagsbehandling også på erhvervsrelaterede sager, og sikre at sagsbehandlingstiden nedbringes.
 • Arbejde for flere iværksætterhuse i samarbejde med private aktører og ErhvervSkanderborg
 • Prioritere erhvervsudviklingen, når kommunens infrastruktur planlægges og udbygges.
 • Styrke mulighederne for detailhandel i Skanderborg og i kommunens centerbyer.
 • Styrke turisterhvervet.
 • Arbejde for at Skanderborg Kommune udarbejder en ny sammenhængende erhvervs- og turismepolitik.
 • Nedlægge materielgårdene og konkurrenceudsætte flere vej- og parkopgaver.
 • Forbedre infrastrukturen af hensyn til erhvervslivet.
 • Have udarbejdet en fremtidsplan.

 

Turisme

Skanderborg Kommunes enestående og naturskønne placering tiltrækker turister fra alle egne af landet og fra udlandet - både som endagsturister på kort stop og som turister, der tager ophold i længere tid på vores kroer, hoteller, campingpladser, vandrehjem eller B&B’s.

 

Turismen skaber vækst og arbejdspladser - ikke kun i turisterhvervet, men også i detailhandelen og i lang række følge følgeerhverv. At turismen er vigtig for bl.a. vores detailhandel vidner Cowis analyser af detailhandelen i Ry om. Til trods for, at kun 10 procent af kommunens indbyggere bor i Ry, udgør omsætningen i detailhandelen i Ry omkring 25 procent af den samlede omsætning i hele kommunen. Dette skyldes de mange turister, der gæster området. 


Turisme er dermed en væsentlig indtægtskilde og vækstmotor og giver omsætning, beskæftigelse og værditilvækst til den fælles husholdningskasse. Frem mod 2025 forventes en årlig vækst i efterspørgslen efter overnatninger i Danmark på 2,6 pct., hvilket svarer til en samlet efterspørgselsvækst på mere end 15 mio. overnatninger.


Ud over arbejdspladser og omsætning er turisterhvervet i Skanderborg Kommune i skikkelse af turistforeningen med til at skabe en bred vifte af faciliteter (Legeuniverset, stier, broer, badeanlæg, MTB-spor, vandreruter og m.fl.), som turister og borgere nyder godt af året rundt, og som også bidrager til folkesundheden. Erhvervet støtter ligeledes op om en lang række events og festivaller, der brander kommunen både i ind- og udland, og som bidrager til et righoldigt kulturliv i hele kommunen.  Alt dette gavner i sidste ende også bosætningen.


Alligevel har Skanderborg Kommunes turismeindsats i årevis været underprioriteret og uambitiøs. Skanderborg har potentiale til at blive en stærk outdoor-destination, men halter efter andre kommuner. Hvor man i andre kommuner for længst har udarbejdet erhvervspolitikker, der helt naturligt omfatter turisterhvervet og derfor er godt i gang med at brande sig selv, har Skanderborg Kommune sovet Tornerosesøvn.


Konservative Skanderborg mener, der er behov for en ny samlet erhvervs- og turismepolitik, hvor kommunens erhvervsudvikling og turismeindsatsen naturligt er koblet sammen, og hvor kommunen i større grad end i dag er en aktiv medspiller. 

Skanderborg Kommunes erhvervs- og turismepolitik skal kobles med byudviklings-, bosætnings-, og sundhedspolitikken. Vi vil endvidere sikre, at kommunen gennem turismeindsatsen markedsføres både som et attraktivt sted at holde ferie, bosætte sig og drive virksomhed. Ad den vej gavner turismeindsatsen væksten i kommunen.

 

Skanderborg + Silkeborg = VisitSøhøjlandet

Da Søhøjlandet strækker sig over både Skanderborg Kommune og Silkeborg Kommune, og da turisterne ikke opfatter kommunegrænser, men ser Søhøjlandet som et hele, er der behov for et stærkt samarbejde mellem de to kommune.


Der samarbejdes allerede i dag på tværs af destinationerne, men Konservative Skanderborg ser gerne dette samarbejde yderligere udbygget. Dette skal ske for yderligere at styrke indsatsen og brande hele Søhøjlandet - og herunder Skanderborg Kommune som en del af det. Vi opfatter det som helt naturligt, at de to destinationer lægges sammen under navnet VisitSøhøjlandet, da vi i forvejen deles om naturen, Himmelbjerget, Gudenåen, søerne og Himmelbjergruten og har det tilfælles, at der i begge kommuner afholdes et større antal festivaller: Smukfest, Jazz Festival, Country Festival, Ry Outdoor m.fl.

 

Det Konservative Folkeparti vil


 • Styrke turismen med henblik på øget omsætning og vækst i såvel turist- som følgeerhverv.
 • Udarbejde en ny erhvervspolitik, der inddrager turismen som et væsentlig led.
 • Sikre, at kommunen gennem turismeindsatsen markedsføres som et attraktivt sted at holde ferie, bosætte sig og/eller starte virksomhed.
 • Afsøge mulighederne for at slå Skanderborg sammen med Silkeborg under den samlende benævnelse VisitSøhøjlandet.
 • Arbejde for, at kommunen er en aktiv medspiller i udviklingen af begivenheder og events, der kan tiltrække gæster.
 • Arbejde for, at kommunen støtter op om nuværende og nye festivaller. Kommunen bør fremover være en aktiv medspiller i udarbejdelse af begivenheder og events, der kan tiltrække flere gæster.
 • Bakke op om grønne partnerskaber og krone-til-krone projekter, der kan skabe nye faciliteter til gavn for borgere og turister.